Privacybeleid

TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft ernaar dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, 2016).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

Wij beperken ons tot de verwerking van uw persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Als TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@tuinenvandenabeele.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE

Om uitnodigingen te kunnen versturen (met van de toestemming betrokkene)

Om erkend te worden als instelling die in de toekomst fiscale attesten kan uitreiken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer

Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Ziekenhuis van behandeling

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

We pseudonimiseren (verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld) en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kan ons contacteren via info@tuinenvandenabeele.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

TUINEN BASTIEN VANDEN ABEELE kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.